Coach HC 6103 5443 Black Tort Gltr Varsity Stripe Eyeglasses