Daniel Swarovski S074 /80 V 6053 23 KT Gold Plated Eyeglasses